Plan ochrony

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 151, poz. 1220 – jednolity tekst z 16 września 2009r.), �3 i �6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. Nr 94, poz. 794 z 2005r.) oraz art. 29 – 32 i art. 39 – 43 rozdziału 3 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) przystąpiono do sporządzenia projektu planu ochrony dla Spalskiego Parku Krajobrazowego w jego granicach. Celem opracowania jest zapewnienie ochrony wartości przyrodniczych, kulturowych, społeczno-gospodarczych i określenia warunków prowadzenia gospodarki przestrzennej na obszarze Parku zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz sformułowanie obowiązujących zasad dotyczących kształtowania i ochrony środowiska w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz innych opracowaniach projektowych.