Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Szanowni Państwo,
W związku z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r. Ogólnym Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako „RODO”), informujemy odwiedzających naszą stronę internetową, jak również naszych interesantów o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administrator Danych:
Administratorem Państwa danych osobowych, a więc podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych, jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, którego siedziba mieści się przy ul. Solnej 14, 91-423 Łódź.

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych:
W sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych, przetwarzanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., także za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP), lub występując do nas w formie pisemnej, na adres siedziby Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania:
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umów zawieranych z Państwem, organizacji zajęć edukacyjnych, konkursów, imprez turystycznych i konferencji (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), także do:
- rozpatrywania pism, wniosków, skarg i reklamacji (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- dochodzenia roszczeń związanych z zawartymi umowami (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prawo do dochodzenia roszczeń;
- w celach archiwalnych (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- w celach statystycznych (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie prawnie uzasadnionym celem administratora jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań, co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności statutowej.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Nadto, Państwa dane możemy przetwarzać w celach marketingowych tj. do promowania naszych działań i projektów. Jeżeli robimy to bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej to podstawą prawną wykonywania takich czynności jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem administratora jest prowadzenia działań marketingowych. Natomiast, jeżeli w tym celu korzystamy z środków komunikacji elektronicznej, tj. e-mail, telefon, to z uwagi na inne obowiązujące przepisy prawa, dane przetwarzamy tylko na podstawie Państwa zgody (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcy danych:
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają Państwa dane we własnym lub w naszym imieniu, w tym m.in.:
- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
- bankom;
- organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, organy ścigania, ZUS itd.);
- podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom usług IT);
- podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, księgowości, podatków, sprawozdawczości lub usługi doradcze.

Czas przechowywania Państwa danych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu:

- dane zawarte na umowach - do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy (maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy);
- dane zawarte na zgłoszeniach, formularzach rejestracyjnych (maksymalnie przez okres 2 lat od wygaśnięcia celu ich przetwarzania);
- dane zebrane w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności z obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, faktur,
  akt pracowniczych itd., przez okres wymagany właściwymi przepisami;

- dane dla celów marketingowych:
a) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania;
b) w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu ZPKWŁ – do czasu wniesienia sprzeciwu;

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych:
Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do uzyskania kopii przetwarzanych przez ZPKWŁ Państwa danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
Nadto, w sytuacji gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych, czyli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany (profilowanie):
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub wpływać na Państwa sytuację. Profilowanie danych osobowych przez ZPKWŁ, polega na przetwarzaniu Państwa danych poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.