Komunikat o chemicznym zabiegu ratowniczym - zakaz wstępu do lasu

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Nadleśnictwo Kolumna zawiadamia o podjęciu decyzji w sprawie wykonania chemicznego zabiegu ratowniczego w drzewostanach w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Kolumna oraz lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa ze względu na zagrażającą trwałości lasu obecność larw brudnicy mniszki na terenach wchodzących w skład Nadleśnictwa Kolumna i położonych w zasięgu terytorialnym gmin Sieradz i Zduńska Wola.

Łącznie powierzchnia chemicznego zabiegu ratowniczego obejmie 1144 ha, w tym: 872 ha Lasów Państwowych oraz 272 ha lasów niepaństwowych, w tym:

- gmina Zduńska Wola, obręb ewidencyjny Zborowskie – 107 ha

- gmina Sieradz, obręb ewidencyjny Czartki – 108 ha i obręb Męcka Wola 57 ha

Oprysk będzie wykonywany w zależności od warunków atmosferycznych w okresie od około 23 maja do 10 czerwca 2019 r. W w/w okresie obowiązywał będzie zakaz wstępu do lasu.

Zabieg chemiczny zostanie wykonany techniką agrolotniczą z użyciem insektycydu Mospilan 20 SP i środka pomocniczego (adiuwanta) Ikar 95 EC w dawkach zgodnych z etykietą – instrukcją użycia.

Nazwa środka ochrony roślin:

Mospilan 20 SP

Ikar 95 EC

Rodzaj

insektycyd

adiuwant

Nazwa i zawartość substancji aktywnej

acetamipryd (E)-N1-(6-chloro-3-pirydylometylo)-N2 -cyjano- Nl-metyloacetamidyna

(związek z grupy pochodnych neonikotynoidów) - 20%.

olej mineralny SAE 10/95 (destylat ropy naftowej zawierający

węglowodory parafinowe) - 95%

Określenie toksyczności dla ludzi

szkodliwy- działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu

działa drażniąco na oczy

Określenie  toksyczności dla organizmów wodnych

działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Określenie toksyczności dla pszczół

 

NIE DOTYCZY

Okres karencji ( okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji)

RUNO LEŚNE

-14 DNI

NIE DOTYCZY

Okres prewencji dla pszczół

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

Okres prewencji dla ludzi

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

Okres prewencji dla zwierząt

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

W związku z powyższym podczas wykonywania zabiegu i w ciągu 24 godzin po jego zakończeniu, w strefie zagrożonej (teren bezpośrednio objęty opryskiem oraz pas w odległości 500 m od jego granic) należy zachować środki ostrożności tj. nie przebywa (lub niezwłocznie się wycofać z zagrożonego terenu) oraz nie pozostawiać na pastwiskach i wybiegach bydła i innych zwierząt gospodarskich (chodzi zarówno o uniknięcie ryzyka skażenia chemicznego jak też wystraszenia zwierząt gospodarskich przez nisko latający samolot). Przez okres 14 dni od wykonania zabiegu należy powstrzymać się od zbioru runa leśnego, wykaszania i wypasu traw oraz pojenia zwierząt gospodarskich ze zbiorników o otwartym lustrze wody typu stawy, sadzawki itp.

Na granicy lasu objętego zakazem wstępu a w szczególności przy drogach i przejściach prowadzących do lasu zostaną przez nadleśnictwo wywieszone tablice ostrzegawcze z napisem:

,,ZAKAZ WSTĘPU CHEMICZNE ZABIEGI ZWALCZANIA OWADÓW OD DNIA 23.05 DO DNIA 10.06.2019 NADLEŚNICTWO KOLUMNA TEL: 43 675 42 06"

W sprawach związanych z akcją prosimy się kontaktować telefonicznie lub pisemnie z Nadleśnictwem Kolumna, telefon: 43 675 42 06

Zaistniałe ewentualnie szkody należy zgłaszać pisemnie lub osobiście do Nadleśnictwa w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia.


Materiały do pobrania:

pdfMapa_pogladowa-pola_zabiegowe.pdf

pdfMapa_z_obszarem_objetym_zakazem_wstepu_Lesnictwo_Andrzejow.pdf

pdfMapa_z_obszarem_objetym_zakazem_wstepu_Lesnictwo_Debowiec.pdf