Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Fundacja Akademia Pszczelarstwa i Zrównoważonego Rozwoju od 2015 r. cyklicznie organizuje ogólnopolską konferencję pszczelarską połączoną z podsumowaniem Ogólnopolskiego Konkursu „Pszczelarz Roku”. Konferencja ta służy prezentacji nowych rozwiązań w gospodarce pasiecznej, wymianie doświadczeń oraz promocji pszczelarstwa. Konkurs ma na celu promocję dobrych praktyk stosowanych indywidualnie w pasiece, nowatorskiego podejścia w prowadzeniu gospodarki pasiecznej, wkład w ochronę środowiska naturalnego oraz propagowanie wiedzy o pszczołach.

22 października, wspólnie z wolontariuszami Banku Pekao S.A. gościliśmy w Szkole Podstawowej nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach. Przeprowadziliśmy tam zajęcia edukacyjne pt.: „Skrzydlaci przyjaciele – czyli ptasia edukacja dla najmłodszych”. Odbyły się one w ramach konkursu grantowego „Jesteśmy Blisko”, którego organizatorem jest Fundacja Banku Pekao S.A. im. Mariana Kantona.

W dniu 21 października w Hotelu Podklasztorze w Sulejowie podpisano list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie budowy partnerstwa na rzecz „Ochrony wód Zalewu Sulejowskiego, rzeki Pilicy oraz terenów cennych przyrodniczo poprzez zrównoważony rozwój gospodarki turystycznej, gospodarki wodno-kanalizacyjnej, ochrony powietrza oraz przywracania bioróżnorodności wraz z przeciwdziałaniem zagrożeniom środowiskowym”. ZPKWŁ reprezentowali Katarzyna Krakowska i Piotr Wypych.

    25 października obchodzimy Dzień Kundelka. Dzień Kundelka to nieformalne, lecz ważne święto. 25 października obchodzą je wszystkie wielorasowe psy. Data święta nie jest przypadkowa i zbiega się z Dniem Ustawy o Ochronie Zwierząt, który obchodzony jest corocznie  dzień po dacie wejścia w życie Ustawy (obowiązuje ona od 24 października 1997 r.).

Z okazji Dnia Krajobrazu w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu odbyło się wspaniałe spotkanie, na którym swój wykład pt. „Krajobrazy Województwa Łódzkiego” zaprezentowała Zastępca Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Pani Katarzyna Krakowska.  Uczniowie dowiedzieli się, że ideą święta krajobrazu jest docenienie wartości dostępnych na co dzień przestrzeni przyrodniczych, rolniczych i miejskich. Takie otwarte krajobrazy są rezerwuarami różnorodności biologicznej, pozytywnie wpływają na nasze samopoczucie, a także spełniają ważne funkcje środowiskowe, jak ochrona przeciwpowodziowa, napowietrzanie miast czy regulowanie temperatur.

20 października posadzony został kolejny sad z tradycyjnymi odmianami drzew owocowych w ramach projektu „Owoce Pamięci”, realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Ta inicjatywa miała na celu upamiętnienie 100. rocznicy urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II, który ze szczególną sympatią i troską odnosił się do tradycyjnego, polskiego rolnictwa. Tym razem sadzenie drzew odbyło się na terenie Katolickiej Szkoły Podstawowej w Chojnach, której patronem jest właśnie Św. Jan Paweł II.

W związku z realizacją uchwały nr 827/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego na terenie województwa łódzkiego, w dniach 6 września – 20 września 2021 r., projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego na terenie województwa łódzkiego został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. 1038 i 1243).

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego na terenie województwa łódzkiego, wraz z ogłoszeniem o przeprowadzeniu konsultacji oraz formularzem konsultacji został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na stronie internetowej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, w celu składania uwag i wniosków.

W ramach konsultacji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego na terenie województwa łódzkiego, uwagi i wnioski złożyły dwa podmioty. Przedmiotowe uwagi i wnioski nie zostały uwzględnione w wynikach konsultacji, z uwagi na niespełnienie wymagań formalnych przez podmioty biorące udział w konsultacjach tj.:

  • złożenie uwag i wniosków przez podmiot do tego nieuprawniony (prywatny przedsiębiorca);
  • złożenie uwag i wniosków po terminie trwania konsultacji.

W związku z powyższym projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego na terenie województwa łódzkiego w brzmieniu niezmienionym zostanie przekazany do kolejnego etapu procedowania.

Każdy z pracowników parków krajobrazowych w województwie łódzkim, w Polsce i na świecie (często podobne albo bliźniacze formy ochrony) obchodzi każdego dnia "dzień krajobrazu" - to nasza praca, powszedniość ale i wielkie pasje rozwijane w wielu dziedzinach i specjalizacjach wiedzy. Krajobrazu całościowo i "ostatecznie" nie da się zdefiniować. Jednak poruszając się w określonych "ramach" wiedzy i nauki przyjmujemy definicje które pomagają nam w pracy codziennej, idąc tym myśleniem -zgodnie z Europejską Konwencją Krajobrazową, sporządzoną we Florencji dnia 20 października 2000 r., przez Polskę ratyfikowaną 27 września 2004 roku, termin krajobraz "znaczy obszar, postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich"(Art. 1, definicje, lit. a). Analiza tego zapisu wskazuje, iż dwie główne składowe definicji to kultura (to co pochodzi od człowieka) i przyroda.

Krajobraz trudno zdefiniować - zajmują się tym nauki przyrodnicze, geograficzne, filozoficzne czy historyczne, nie wspominając o sztuce... Krajobrazem (w uproszczeniu) możemy okreslić "wszystko co nas otacza w danym miejscu i czasie". Czas zarówno dla nas (naszego życia) jak i krajobrazu ma pierwszorzędne znaczenie. W ciągu długiego czasu - na przestrzeni epok historycznych, człowiek odcisnął swe piętno na trwałe w krajobrazie. To "piętno" - to aktywność ludzka na polu materialnym i duchowym o charakterze przemyślanym i celowym - krajobraz kulturowy harmonijny, lub aktywność ludzka negatywnie przekształcająca otoczenie - krajobraz kulturowy dysharmonijny. W  krajobrazie naszych parków epoka prehistoryczna i starożytna jest zaznaczona w postaci licznych stanowisk archeologicznych (Ciebłowice - SpPK), grodów (Majkowice -  SPK), kurhanów (Przywóz - ZPK).

       20 października 2020 r. obchodzimy Dzień Krajobrazu. Data 20 października nie jest przypadkowa - to dzień podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Pomysł obchodów spotkał się z pozytywnym odzewem stron konwencji i w odpowiedzi na inicjatywę Generalnej Dyrekcji w 2017 r. Rada Europy ogłosiła 20 października Międzynarodowym Dniem Krajobrazu.