Skocz do treści

Strażnik siedlisk przyrodniczych

PK Wzniesień Łódzkich   \   Aktualności

Zakres konkursu obejmuje takie działania, jak:

  • zachowanie miejsc gniazdowania ptaków;
  • zachowanie/ochronę miejsc lęgowych płazów;
  • zachowanie miejsc występowania kolonii rozrodczych nietoperzy;
  • ochrona mokradeł jako siedlisk gatunków roślin i zwierząt;
  • ochrona muraw ciepłolubnych z cenną florą poprzez ekstensywny wypas lub wykaszanie;
  • działania podejmowane na rzecz zachowania (ochrony) tradycyjnych odmian drzew owocowych (starych sadów);
  • ochrona i konserwacja pomnikowych okazów drzew;
  • działania na rzecz zachowania gatunków i odmian roślin ozdobnych (tradycyjne ogrody przydomowe).

W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której realizowano działania zgłoszone do konkursu. Zgłoszenia będą przyjmowane do 18 października br. Pula środków przeznaczonych na nagrody dla laureatów może wynieść nawet 40 tys. złotych. Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz kartę zgłoszeniową można znaleźć na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi.

Plakat raklamujący konkurs

Zachęcamy do wzięcia udziału!

fot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje