W dniach 27-28 października 2021 na terenie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego w Smardzewicach, w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym „MOLO” - odbyło się Pierwsze Spotkanie Zlewniowe Interesariuszy projektu zintegrowanego LIFE Pilica.

Organizatorami spotkania byli: PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w  Warszawie, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk,  Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, FPP Enviro.Patronat honorowy nad spotkaniem objęli: Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka, Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz  Schreiber. Naszą firmę reprezentowali: dyrektor ZPKWŁ Katarzyna Krakowska, z-ca dyr. ZPKWŁ Piotr Wypych, Zbigniew Kołudzki i Szymon Kielan.

Celem spotkania było wieloaspektowe omówienie zagadnień, użytkowania i poprawy jakości wody w zlewni Pilicy, poprzez wdrożenia planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Plan Gospodarowania Wodami to strategiczny dokument w polityce wodnej Państwa Polskiego, mający na celu poprawę, jakości wód poprzez wdrożenie działań przeciwdziałających ich degradacji. Punktem wyjścia jest analiza stanu wód w podziale na jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) i podziemnych (JCWPd), identyfikacja presji w poszczególnych JCW, ustalenie celów środowiskowych oraz ocena ryzyka ich nieosiągnięcia. Na podstawie w/w analiz zostają przypisane zestawy działań podstawowych i uzupełniających przewidzianych do realizacji w danych JCWP i JCWPd wraz z jednostkami odpowiedzialnymi za ich realizację. Wśród działań naprawczych znajdują się działania w zakresie ograniczenia presji komunalnej (m.in. wdrażanie KPOŚK, porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich) i presji rolniczej (m.in. wdrażanie Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych), ograniczenia presji hydromorfologicznej (m.in. działania z zakresu przywracania ciągłości rzek), zwiększania retencji wód, czy też adaptacji do zmian klimatu. Obecnie trwa procedowanie projektu drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (IIaPGW), które będą obowiązywały od 2022 roku.

Spotkanie podzielone było na dwie częśći - referatową i warsztatową. W części referatowej – m.in. referat „Odtwarzanie starorzeczy i mokradeł“ przygotował Zbigniew Kołudzki ZPKWŁ/OTNPK i Olek Góralczyk. Z kolei warsztaty na temat „Gospodarowanie wodami na obszarach Parków Krajobrazowych i Natura 2000“ prowadziła dyrektor ZPKWŁ Katarzyna Krakowska przy współudziale prof. Katarzyny Izydorczyk.