Skocz do treści

9 stycznia - dzień Ligi ochrony przyrody

PK Wzniesień Łódzkich   \   Aktualności

 <strong>Źródło: http://www.lop.org.pl</strong>W dniu 9 stycznia obchodzimy Dzień Ligi Ochrony Przyrody. Jest to ogólnopolskie stowarzyszenie – najstarsza organizacja ekologiczna w kraju utworzona 9 stycznia 1927 roku, której głównym celem jest ochrona przyrody. Siedzibą władz naczelnych Ligi jest miasto stołeczne Warszawa. W wielu miastach w Polsce znajdują się oddziały okręgowe m.in. w Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Jeleniej Górze, Katowicach, Kielcach, czy Łodzi.
Siedziba terenowej jednostki w Łodzi mieści się w kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 113.
Statut stowarzyszenia został zatwierdzony w marcu 1928 r. co dało prawną podstawę do rozpoczęcia jego działalności. Godłem Ligi jest stylizowany żubr z napisem Liga Ochrony Przyrody. Prezesem Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody obecnie jest dr inż. Ryszard Kapuściński.

Zgodnie ze statutem uchwalonym przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Ligi Ochrony Przyrody w dniu 6 października 2012 r. celami Ligi Ochrony Przyrody są:
1. Kształtowanie właściwych postaw człowieka, a szczególnie młodzieży i dzieci przez ukazywanie bogactwa, piękna i znaczenia przyrody, budzenie jej umiłowania i poszanowania, szerzenie zrozumienia celów ochrony przyrody i środowiska oraz problemów i zagrożeń.
2. Dbałość o zapewnienie człowiekowi warunków życia w środowisku bezpiecznym dla jego zdrowia.
3. Zabieganie o zachowanie, zrównoważone użytkowanie oraz odnawianie zasobów, tworów i składników przyrody będących dziedzictwem i bogactwem narodowym.
4. Zabieganie o ochronę i odnawianie zasobów środowiska przyrodniczego dla współczesnych i przyszłych pokoleń, w szczególności przez:
1) zachowanie różnorodności biologicznej,
2) zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego,
3) stwarzanie warunków do zachowania ciągłości występowania gatunków roślin, grzybów i zwierząt wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony,
4) ochronę walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień.
5. Kształtowanie opinii publicznej w duchu troski o ochronę przyrody i środowiska przyrodniczego.
6. Upowszechnianie wiedzy o przyrodzie i jej ochronie oraz kształtowanie kultury i etyki ekologicznej.

W obecnym roku, już po raz 31 planowana jest organizacja Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, której merytorycznym organizatorem i patronem jest Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego, Liga Ochrony Przyrody i jej regionalne oddziały są natomiast zaangażowane w organizację etapu okręgowego we wszystkich województwach w Polsce. Jednocześnie informujemy, iż od kilku lat organizatorem etapu okręgowego w województwie łódzkim jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

A. Wiercińska

Łódzkie promuje